รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1311
Title ผลของการสร้างผังความคิดและการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนา ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Creator รัตนา บรรณาธรรม
Contributor เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร, โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2546
Keyword การเรียนการสอนผ่านเว็บ, ความคิดและการคิด, กระดานข่าว (คอมพิวเตอร์)
Abstract ศึกษา1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสร้างผังความคิดและการเปิดเผยตัว ในกระดานสนทนาที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ 2) การสร้างผังความคิดในการเรียนแบบเปิดเผยตัวในกระดานสนทนา ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ แบบการวิจัยเป็นแบบสองตัวประกอบ (2x2 Factorial design) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติทดสอบวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(ANCOVA) และ Paired-Samples T-Test ผลการวิจัยพบว่า 1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสร้างผังความคิดกับการเปิดเผยตัว ในกระดานสนทนาที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การสร้างผังความคิด และการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนา มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ISBN 9741739192
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

รัตนา บรรณาธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2546) ผลของการสร้างผังความคิดและการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนา ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
รัตนา บรรณาธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2546. ผลของการสร้างผังความคิดและการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนา ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
รัตนา บรรณาธรรม และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของการสร้างผังความคิดและการเปิดเผยตัวในกระดานสนทนา ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนบนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.