รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1308
Title การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน
Creator ธีรวัฒน์ ฆะราช, 2518-
Contributor เพียงใจ ศุขโรจน์, สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2546
Keyword การศึกษา--วิจัย, การจัดการชั้นเรียน
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาตัวบ่งชี้ในการวัดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถภาพการวิจัย 2) ศึกษาเปรียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูนักวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูนักวิจัยสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้วจำนวน 309 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมี 11 ตัว คือ วิธีการสอน การวัดและประเมินผล การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน วิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ์กับนักเรียนผลที่คาดหวังในตัวผู้เรียน ความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางวิชาการ พฤติกรรมการแสดงออก และทัศนคติต่อนักเรียนและวิชาที่สอน 2. ตัวบ่งชี้สมรรถภาพการวิจัยมี 7 ตัว คือ วิธีการสอน ทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ การวัดและประเมินผล พฤติกรรมการแสดงออก ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล จรรยานักวิจัย และทัศนคติต่อการวิจัย 3. กลุ่มครูนักวิจัยที่ทำวิจัยปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มครู นักวิจัยที่ทำวิจัยปฏิบัติการอย่างไม่ต่อเนื่องในด้านความสามารถทางวิชาการ ความสัมพันธ์กับนักเรียน วิธีการสอน การวัดและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน วิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน ความรู้ทางวิชาชีพ และผลที่คาดหวังในผู้เรียนและกลุ่มอาจารย์ 2 ขึ้นไปมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มอาจารย์ 1 4. กลุ่มครูนักวิจัยที่ทำวิจัยปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องมีสมรรถภาพการวิจัยสูงกว่ากลุ่มครูนักวิจัยที่ทำวิจัยปฏิบัติการอย่างไม่ต่อเนื่องในด้านจรรยานักวิจัย ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ทัศนคติต่อการวิจัย วิธีการสอน และการวัดและประเมินผล และกลุ่มอาจารย์ 1 มีจรรยานักวิจัยและทัศนคติต่อการวิจัยสูงกว่ากลุ่มอาจารย์ 2 ขึ้นไป 5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถภาพการวิจัยพบว่า ความต่อเนื่องทางการทำวิจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถภาพการวิจัย
ISBN 9741757816
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ธีรวัฒน์ ฆะราช และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2546) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ธีรวัฒน์ ฆะราช และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2546. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ธีรวัฒน์ ฆะราช และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกัน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.