รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1307
Title การพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
Creator อรวรรณ ดวงสีใส, 2521-
Contributor วรสุดา บุญยไวโรจน์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2546
Keyword ศิลปวัฒนธรรม, วัฒนธรรมไทย, การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย--การศึกษาและการสอน, นักเรียนประถมศึกษา, คูบัว (ราชบุรี)
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี การดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 4 ชั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การสร้างโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ขั้นที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม ขั้นที่ 4 การปรับปรุงและนำเสนอโปรแกรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนแคทรายวิทยา จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบความรู้ แบบวัดเจตคติ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติในการอนุรักษ์ก่อน-หลังเข้าร่วมโปรแกรม แบบบันทึกพฤติกรรมการอนุรักษ์ระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม และแบบสอบถามการเข้าร่วมโปรแกรมฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ระยะเวลาในการทดลองใช้โปรแกรม 12 สัปดาห์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. หลังการทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. หลังการทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเจตคติในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. หลังการทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. หลังการทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน คือ 75% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. หลังการทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนเจตคติในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน คือ 80% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. หลังการทดลองใช้โปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน คือ 80% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7. นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในการเข้าร่วมโปรแกรมในด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม สถานที่ และระยะเวลา และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างมาก
ISBN 9741758561
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อรวรรณ ดวงสีใส และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2546) การพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อรวรรณ ดวงสีใส และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2546. การพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อรวรรณ ดวงสีใส และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาโปรแกรมการสอนโดยใช้โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.