รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1237
Title โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ
Creator ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์
Contributor กวีไกร ศรีหิรัญ, ภิญโญ จินันทุยา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2546
Keyword บันไดหนีไฟ, อาคารสูง
Abstract ในการออกแบบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องคำนึงถึง การสัญจรของผู้ใช้งานทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง รวมทั้งการระบายผู้ใช้ออกจากอาคาร เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นด้วย โดยในกฎกระทรวง ฉบับที่33 ปี พ.ศ. 2533 ก็มีข้อกำหนดมาตรฐานการออกแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ไว้ด้วย ในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายผู้ใช้ออกจากอาคารนั้น ผู้ออกแบบไม่สามารถมองเห็นภาพ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการระบายผู้ใช้ออกจากอาคารนั้นได้ชัดเจน หากเกิดปัญหาขึ้นหลังจากที่มีการก่อสร้างไปแล้ว จะทำให้การแก้ปัญหาทำได้โดยยาก ซึ่งถ้ามีเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบการสัญจรและการระบายผู้ใช้ หรือช่วยวัดประสิทธิภาพของอาคารที่ออกแบบได้ จะช่วยทำให้การออกแบบอาคารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า เครื่องมือที่จะช่วยสถาปนิกในการศึกษาการสัญจรและการระบายผู้ใช้ออกจากอาคาร ควรมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังการออกแบบได้อย่างชัดเจน และ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนการวางผังพื้นของอาคารแล้วนำมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลการระบายผู้ใช้ออกจากอาคาร เพื่อที่จะสามารถออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ISBN 9741757131
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2546) โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2546. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.