รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2003.1233
Title แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวม
Creator ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์, 2522-
Contributor สุนทร บุญญาธิการ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2546
Keyword ความร้อน--การถ่ายเท, การสร้างบ้าน, สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน, เปลือกอาคาร
Abstract ปัจจุบันความต้องการบ้านพักอาศัยขนาดเล็กราคาถูกมีมากขึ้น บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิต จากปัญหาและความต้องการดังกล่าว จึงทำการศึกษาบ้านพักอาศัยเพื่อพัฒนาให้มีราคาถูก ก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว และขยายต่อเติมได้ โดยยังคงคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงมุ่งเน้นศึกษาพื้นที่เปลือกอาคารเนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อราคาในการก่อสร้างและคุณภาพชีวิตของบ้านพักอาศัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่เปลือกอาคาร แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อลดพื้นที่เปลือกอาคารและค่าใช้จ่ายโดยรวม ขั้นตอนในการวิจัยเริ่มจากการศึกษาตัวแปร และอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการลดพื้นที่เปลือกอาคาร ด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ จากนั้นจึงนำตัวแปรต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคารและค่าใช้จ่ายโดยรวม และประเมินราคาค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยทำการเปรียบเทียบกับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กทั่วไปในปัจจุบัน จากการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อพื้นที่เปลือกอาคาร ได้แก่ พื้นที่ใช้สอย รูปแบบผังพื้น รูปทรงและความสูงของอาคาร รวมถึงวิธีการก่อสร้างเปลือกอาคารได้ศึกษาผนังฉนวนกันความร้อนภายนอกสำเร็จรูป ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปบุฉนวนกันความร้อนภายใน ผนังโครงเหล็กพ่นหรือเคลือบผิวคอนกรีตภายนอกบุฉนวนกันความร้อนภายใน ผนังโครงเหล็กใช้ฉนวนพันรอบพ่นหรือเคลือบผิวคอนกรีตภายนอก ผังพื้นของบ้านเป็นรูปวงกลมหรือใกล้เคียงกับวงกลมมากที่สุด ใช้รูปทรงในการออกแบบบ้านพักอาศัยเพื่อลดพื้นที่เปลือกอาคารจากรูปทรงกลม วิธีการก่อสร้างเปลือกอาคารใช้ผนังฉนวนกันความร้อนภายนอกสำเร็จรูปในส่วนของผนังที่มีช่องเปิด และผนังโครงเหล็กพันด้วยฉนวนเส้น พ่นหรือเคลือบผิวคอนกรีตภายนอกเพื่อให้ผนังต่อเนื่องกันในการก่อสร้าง ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 5,130 บาทต่อตารางเมตร ใช้แรงงานในการก่อสร้าง 6 คน ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 6 วัน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า บ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและช่วยประหยัดพลังงานได้มาก พื้นที่ใช้สอย 1 ตารางเมตร มีพื้นที่เปลือกอาคาร 2.44 ตารางเมตร ต่ำกว่าบ้านพักอาศัยทั่วไปประมาณ 2 เท่า ใช้พลังงานโดยรวมต่ำกว่าบ้านพักอาศัยทั่วไปประมาณ 2.5 เท่า ใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 0.9 ตัน ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,750 บาท ในการปรับอากาศทั้งอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ต่ำกว่าบ้านพักอาศัยทั่วไปประมาณ 2.4 เท่า ต้องคำนึงถึงวิธีการก่อสร้างเปลือกอาคารที่เหมาะสม สามารถก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็ว มีน้ำหนักเบา เหลือเศษวัสดุในการก่อสร้างให้น้อยและป้องกันความร้อน ความชื้นได้เป็นอย่างดี
ISBN 9741752539
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2546) แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2546. แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.