รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.317
Title การบริหารจัดการและดูแลรักษาอาคารในอาคารสาขาธนาคารออมสิน
Creator วีรทัศ วัชโรทัย
Contributor บัณฑิต จุลาสัย, เสริชย์ โชติพานิช
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword ธนาคารออมสิน -- อาคาร, อาคารสำนักงาน -- การจัดการ, การบริหารทรัพยากรกายภาพ
Abstract ธนาคารออมสิน มีอาคารสาขาอยู่ทั่วประเทศมากเกือบหกร้อยแห่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ โดยการ สัมภาษณ์ สำรวจและสังเกตการณ์ และเลือก ธนาคารออมสินภาค 5 ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการอุทัยธานี ธนาคารสาขาชัยนาท สาขาตาคลี และสาขาสรรคบุรี เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบ เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน มีความแตกต่างกันในลำดับชั้นของการบังคับบัญชา ขนาด และการให้บริการด้านการเงิน จากการศึกษาพบว่า อาคารทั้งห้าแห่งมีความแตกต่างกันในด้าน อายุอาคาร ขนาดพื้นที่ใช้สอย และจำนวนบุคลากร โดยมิได้เป็นไปตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่มีสภาพทรุดโทรม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ต่ำ เพราะเป็นเพียงค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ และงานบริการพื้นฐานคือ งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย และยานพาหนะเท่านั้น บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลซ่อมแซมมาจากสายการเงินและบริหาร ดำเนินการเท่าที่อยู่ในอำนาจการอนุมัติเท่านั้น ส่วนงานที่มีความซับซ้อน หรือเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ ส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้เกิดความล่าช้า จนมีผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการดูแลอาคารสถานที่ของธนาคารออมสินในปัจจุบันไม่เหมาะสม ทำให้อาคารสถานที่มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งส่งผลต่อภาพพจน์ขององค์กร ดังนั้นการนำเอาระบบบริหารทรัพยากรกายภาพมาใช้ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยครอบคลุมทางด้าน งานบริการ ซ่อมบำรุง จัดการ และบริหาร และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของธนาคารออมสิน ควรจะแบ่งงานเป็นสองระดับคือ ส่วนสาขาทำหน้าที่ดูแลด้านงานบริการ และซ่อมบำรุงพื้นฐานเหมือนเดิม แต่อยู่ภายใต้การวางแผนและตรวจสอบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ส่วนกลางทำหน้าที่บริหาร และจัดการให้กับอาคารสาขาทั่วประเทศรวมทั้งงานซ่อมบำรุง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินงานแบบรวมศูนย์ โดยไม่ขึ้นกับลำดับชั้นการบริหารกิจการสาขา
ISBN 9741729391
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วีรทัศ วัชโรทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2545) การบริหารจัดการและดูแลรักษาอาคารในอาคารสาขาธนาคารออมสิน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วีรทัศ วัชโรทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2545. การบริหารจัดการและดูแลรักษาอาคารในอาคารสาขาธนาคารออมสิน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วีรทัศ วัชโรทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การบริหารจัดการและดูแลรักษาอาคารในอาคารสาขาธนาคารออมสิน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.