รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.315
Title ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุตรดิตถ์
Creator คัมภีร์ คล้ามนฤมล
Contributor ขวัญสรวง อติโพธิ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม) -- ไทย -- อุตรดิตถ์, พื้นที่สาธารณะ -- ไทย -- อุตรดิตถ์, การพัฒนาเมือง -- ไทย -- อุตรดิตถ์, การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- อุตรดิตถ์, Space ‪(Architecture)‬ -- Thailand -- Uttaradit, Public spaces -- Thailand -- Uttaradit, Urban development -- Thailand -- Uttaradit, Community development, Urban -- Thailand -- Uttaradit
ISBN 9741731027
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

คัมภีร์ คล้ามนฤมล,ขวัญสรวง อติโพธิ. (2545) ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุตรดิตถ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
คัมภีร์ คล้ามนฤมล,ขวัญสรวง อติโพธิ. 2545. ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุตรดิตถ์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
คัมภีร์ คล้ามนฤมล,ขวัญสรวง อติโพธิ. ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุตรดิตถ์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.