รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.314
Title ผู้อยู่อาศัยกับโอกาสในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Creator อมรรัตน์ กล่ำพลบ
Contributor มานพ พงศทัต, กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword ชุมชนแออัด, ที่ราชพัสดุ, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาที่ดิน -- ไทย -- กรุงเทพฯ, เขตบางรัก (กรุงเทพฯ), Slums, Community development, Bangrak (Bangkok)
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9

บรรณานุกรม

อมรรัตน์ กล่ำพลบ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2545) ผู้อยู่อาศัยกับโอกาสในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อมรรัตน์ กล่ำพลบ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2545. ผู้อยู่อาศัยกับโอกาสในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อมรรัตน์ กล่ำพลบ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผู้อยู่อาศัยกับโอกาสในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.