รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.313
Title ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคนครหลวง
Creator วิบูรณ์ แววบัณฑิต
Contributor ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword องค์การบริหารส่วนตำบล, การพัฒนาชุมชน, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, Community development, Social change
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

วิบูรณ์ แววบัณฑิต,ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. (2545) ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคนครหลวง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วิบูรณ์ แววบัณฑิต,ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. 2545. ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคนครหลวง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วิบูรณ์ แววบัณฑิต,ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคนครหลวง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.