รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.312
Title ปัจจัยการเลือกนิคมอุตสาหกรรมของโรงงานในจังหวัดชลบุรี
Creator ธัญญรัตน์ รักวงษ์
Contributor นิพันธ์ วิเชียรน้อย
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword นิคมอุตสาหกรรม, โรงงาน -- ชลบุรี, Industrial districts, Factories -- Chonburi
ISBN 9741715501
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

ธัญญรัตน์ รักวงษ์,นิพันธ์ วิเชียรน้อย. (2545) ปัจจัยการเลือกนิคมอุตสาหกรรมของโรงงานในจังหวัดชลบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ธัญญรัตน์ รักวงษ์,นิพันธ์ วิเชียรน้อย. 2545. ปัจจัยการเลือกนิคมอุตสาหกรรมของโรงงานในจังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ธัญญรัตน์ รักวงษ์,นิพันธ์ วิเชียรน้อย. ปัจจัยการเลือกนิคมอุตสาหกรรมของโรงงานในจังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.