รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.311
Title ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในประเทศไทย
Creator อาภาวรรณ ไซพันธ์แก้ว
Contributor ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword การพัฒนาเมือง, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, การผสมกลมกลืนทางสังคม, เทศบาล, เทศบาล -- ไทย, Urban development, Social change, Assimilation (Sociology), Municipal government, Municipal government -- Thailand
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

อาภาวรรณ ไซพันธ์แก้ว,ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. (2545) ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อาภาวรรณ ไซพันธ์แก้ว,ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. 2545. ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อาภาวรรณ ไซพันธ์แก้ว,ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.