รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.309
Title การศึกษาเพื่อการคืนสภาพอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ : วัดตองปุ อ. เมืองลพบุรี
Creator รัฐพล ศิลปอาชา
Contributor ผุสดี ทิพทัส, ปิ่นรัชฏ์ กาญจนัษฐิติ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword อาคาร -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา, โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
Abstract งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานการศึกษาและแนวทางเบื้องต้นในการคืนสภาพอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯภายในวัดตองปุอำเภอเมืองลพบุรี ขอบเขตของการวิจัยจะทำการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างและปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นของอาคารจำนวน 4 หลังภายในวัดคือ โบสถ์ วิหารมหาอุด วิหาร-คลัง และวิหารน้อย วิธีการวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลตัวอย่างอาคารสมัยเดียวกันอื่น ๆ เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น พร้อมทั้งทำการสำรวจ รังวัดเก็บข้อมูลตัวอาคาร 4 หลังดังกล่าวแล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาประมวลหาทางเลือกและนำเสนอแนวทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในเบื้องต้นสำหรับการคืนสภาพ จากการศึกษาพบว่ามีการเสื่อมสภาพที่สำคัญคือ การพังทลายของโครงสร้างหลังคา การทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานราก การเสื่อมสภาพจากความชื้นในผนัง และ การดัดแปลงรูปแบบอาคาร ซึ่งแนวทางการคืนสภาพได้มีการนำเสนอ รูปแบบสันนิษฐานของอาคารแต่ละหลังรวมทั้งทางเลือกต่าง ๆ ในการซ่อมแซมความเสียหาย เช่น ความเสียหายส่วนหน้าบัน รอยแตกร้าว หรือการสร้างชั้นตัดความชื้นในผนังด้วย โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจในการคืนสภาพคือ การให้ความสำคัญกับความดั้งเดิมของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและรายละเอียดวิธีการก่อสร้างเป็นอันดับแรก ยกเว้นในกรณีที่ความเสียหายมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงต่ออาคารอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ หรือ ไม่สามารถหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมได้ จึงจะทำการเปลี่ยนแปลงโดยเลือกใช้วิธีการที่รับรู้จากภายนอกได้น้อยที่สุด
ISBN 9741731442
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

รัฐพล ศิลปอาชา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2545) การศึกษาเพื่อการคืนสภาพอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ : วัดตองปุ อ. เมืองลพบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
รัฐพล ศิลปอาชา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2545. การศึกษาเพื่อการคืนสภาพอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ : วัดตองปุ อ. เมืองลพบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
รัฐพล ศิลปอาชา และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาเพื่อการคืนสภาพอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ : วัดตองปุ อ. เมืองลพบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.