รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.303
Title การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า
Creator นลินา องคสิงห
Contributor ฐานิศวร์ เจริญพงศ์, กวีไกร ศรีหิรัญ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword ลิฟต์ -- การออกแบบและการสร้าง, อาคารสำนักงาน
Abstract จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการออกแบบลิฟต์ ในปัจจุบันนั้นเป็นการคาดการณ์จำนวนลิฟต์ จากภาพรวมของพื้นที่อาคารโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากที่ออกแบบผังอาคารแล้ว ซึ่งเมื่อออกแบบแล้วเกิดความผิดพลาดทำให้ต้องมาแก้ไขแบบ หรือในบางกรณีไม่สามารถแก้ไขได้หรือเผื่อพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ จะเห็นได้ว่ามุมมองของสถาปนิกจะแตกต่างจากมุมมองของวิศวกร คือสถาปนิกจะเน้นความต้องการเรื่องการจัดกลุ่มลิฟต์ ตามลักษณะการใช้สอยพื้นที่จริงตามโซนของอาคาร เพื่อให้ออกแบบการสัญจรได้เหมาะสมรวมถึงการกำหนดพื้นที่ และระยะที่เกี่ยวข้องในผังพื้นและรูปตัดอาคารก่อนการออกแบบจริง ดังนั้นการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม เพื่อช่วยสถาปนิกในการออกแบบกลุ่มลิฟต์ในอาคาร โดยให้เวลารออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนการออกแบบอาคารจริง จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่าเครื่องมือที่ใช้ ควรมีลักษณะการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย สามารถกำหนดจำนวนและขนาดของลิฟต์ในแต่ละกลุ่มโซนภายในอาคาร ให้เหมาะสมภายใต้เกณฑ์ค่าเวลารอเฉลี่ยมาตรฐาน รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ทดสอบ เพื่อยืนยันผลจากค่าเวลารอจริงที่ได้จากการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาและทดสอบพบว่า โปรแกรมนี้ยังสามารถช่วยสร้างแนวคิดหรือทางเลือกให้ผู้ออกแบบอาคาร สามารถนำไปใช้จัดกลุ่มลิฟต์ในแต่ละโซนก่อนการก่อสร้างจริงได้ดีพอสมควร
ISBN 9741711212
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นลินา องคสิงห และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2545) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
นลินา องคสิงห และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2545. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
นลินา องคสิงห และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่า. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.