รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.301
Title ปัจจัยการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ของชาวต่างชาติในเขตศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาบ้านสวนพูล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
Creator ภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร
Contributor บัณฑิต จุลาสัย, ยุวดี ศิริ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword ชาวต่างประเทศ -- ที่อยู่อาศัย -- ไทย, ห้องชุด -- การเช่า -- ไทย
Abstract การค้าขายระหว่างประเทศของไทยเพิ่มมากขึ้น จึงมีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานและพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร โดยที่รูปแบบการอยู่อาศัยแตกต่างไปด้วยสภาพสังคมและวิถีชีวิตของแต่ละเชื้อ ชาติ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ของชาวต่างชาติ โดยการสำรวจ และสังเกตการณ์รวมทั้งสอบถามผู้พักอาศัย และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกบ้านสวนพลูเป็นกรณีศึกษา บ้านสวนพูลตั้งอยู่ในซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ ใกล้เขตศูนย์กลางธุรกิจ สาทร สภาพแวดล้อมร่มรื่น เงียบสงบ ตั้งอยู่บนที่ดินเกือบสองไร่ เป็นอาคารสูง 22 ชั้น มีจำนวนห้องที่พักอาศัยเพียง 51 หน่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยดีและจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันผู้พักอาศัยเป็น ชาวตะวันตกทั้งหมด มีรายได้สูงบุตรศึกษาโรงเรียนนานาชาติบริเวณใกล้เคียง จึงสามารถเสียค่าเช่าราคา 85,000-120,000 บาทต่อเดือน สำหรับห้องชุดพักอาศัยขนาดสามห้องนอน และส่วนใหญ่องค์กรของผู้พักอาศัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ชาวต่างชาติที่มีครอบครัวจะให้ความสำคัญกับครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเป็นสำคัญ ได้แก่ สภาพห้องชุดพักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารชุดพักอาศัย และที่สำคัญคือที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนบุตร นอกจากนี้ยังมีความต้องการห้องพักเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นห้องทำงานหรือห้องพักสำหรับแขก ซึ่งทั้งหมดนี้คือปัจจัยการตัดสินใจเช่าห้องชุดพักอาศัยของชาวต่างชาติในเขต ศูนย์กลางธุรกิจ สาทร
ISBN 9741722001
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2545) ปัจจัยการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ของชาวต่างชาติในเขตศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาบ้านสวนพูล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2545. ปัจจัยการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ของชาวต่างชาติในเขตศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาบ้านสวนพูล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนต์ของชาวต่างชาติในเขตศูนย์กลางธุรกิจ : กรณีศึกษาบ้านสวนพูล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.