รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.282
Title การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวในแผนกออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
Creator สมพร พงษ์ไทย
Contributor ประนอม รอดคำดี
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword ผู้ป่วย -- การดูแล -- การบริหารความเสี่ยง ,Care of the sick -- Risk management
ISBN 9741731841
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

สมพร พงษ์ไทย,ประนอม รอดคำดี. (2545) การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวในแผนกออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สมพร พงษ์ไทย,ประนอม รอดคำดี. 2545. การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวในแผนกออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สมพร พงษ์ไทย,ประนอม รอดคำดี. การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงในผู้ป่วยที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวในแผนกออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.