รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.281
Title โครงการฝึกอบรมผู้นำทีมการพยาบาล สำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
Creator พูนทิพย์ โฆษิตชัยมงคล
Contributor บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2545
Keyword การพยาบาล -- การทำงานเป็นทีม ,การทำงานเป็นทีม -- การฝึกอบรม ,Nursing -- Teams in the workplace ,Teams in the workplace -- Training
ISBN 9741721358
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

พูนทิพย์ โฆษิตชัยมงคล,บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2545) โครงการฝึกอบรมผู้นำทีมการพยาบาล สำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
พูนทิพย์ โฆษิตชัยมงคล,บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. 2545. โครงการฝึกอบรมผู้นำทีมการพยาบาล สำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
พูนทิพย์ โฆษิตชัยมงคล,บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. โครงการฝึกอบรมผู้นำทีมการพยาบาล สำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.