รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2002.149
Title สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย ปีพ.ศ.2535 ถึง 2544 /
Creator นวพรรณ ผลบุญ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2545
Keyword แพทย์, การตาย
ISBN 974-17-2054-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นวพรรณ ผลบุญ. (2545) สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย ปีพ.ศ.2535 ถึง 2544 /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
นวพรรณ ผลบุญ. 2545. สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย ปีพ.ศ.2535 ถึง 2544 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
นวพรรณ ผลบุญ. สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย ปีพ.ศ.2535 ถึง 2544 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.