รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2000.46
Title การจำกัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
Creator ภวิกา ไชยดวง
Contributor นันทวัฒน์ บรมานันท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword เสรีภาพในการเคลื่อนย้าย -- ไทย ,ถิ่นที่อยู่ -- ไทย ,สิทธิของพลเมือง -- ไทย ,Freedom of movement -- Thailand ,Domicile -- Thailand ,Civil rights -- Thailand
ISBN 9741307985
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

ภวิกา ไชยดวง,นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2543) การจำกัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ภวิกา ไชยดวง,นันทวัฒน์ บรมานันท์. 2543. การจำกัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ภวิกา ไชยดวง,นันทวัฒน์ บรมานันท์. การจำกัดเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.