รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2000.45
Title การสืบสอบแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฏ
Creator ประจวบ สุขสมบูรณ์
Contributor 1. พรชุลี อาชวอำรุง
2. ดิเรก พรสีมา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword สถาบันราชภัฏ -- อธิการบดี ,สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร ,การตัดสินใจ ,ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ,Rajabhat Institute -- Presidents ,Universities and colleges -- Administration ,Decision making
ISBN 9743465294
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ประจวบ สุขสมบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2543) การสืบสอบแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฏ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ประจวบ สุขสมบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2543. การสืบสอบแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฏ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ประจวบ สุขสมบูรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสืบสอบแบบการตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฏ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.