รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2000.44
Title ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนรู้ภาษากับความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Creator ภาวิณี อุ่นวัฒนา
Contributor สุจิตรา สวัสดิวงษ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- ไทย ,ภาษาอังกฤษ -- การพูด ,ภาษาอังกฤษ -- การเขียน ,English language -- Study and teaching -- Thailand ,English language -- Writing
ISBN 9741308744
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ภาวิณี อุ่นวัฒนา,สุจิตรา สวัสดิวงษ์. (2543) ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนรู้ภาษากับความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ภาวิณี อุ่นวัฒนา,สุจิตรา สวัสดิวงษ์. 2543. ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนรู้ภาษากับความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ภาวิณี อุ่นวัฒนา,สุจิตรา สวัสดิวงษ์. ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเรียนรู้ภาษากับความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.