รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2000.43
Title การวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้การตลาดเชิงสัมพันธภาพ
Creator มนัสสา จินต์จันทรวงศ์
Contributor ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า -- ไทย ,การตลาดทางตรง -- ไทย ,Relationship marketing -- Thailand ,Direct marketing -- Thailand
ISBN 9741306504
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

มนัสสา จินต์จันทรวงศ์,ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. (2543) การวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้การตลาดเชิงสัมพันธภาพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
มนัสสา จินต์จันทรวงศ์,ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. 2543. การวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้การตลาดเชิงสัมพันธภาพ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
มนัสสา จินต์จันทรวงศ์,ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. การวิเคราะห์กลยุทธ์การใช้การตลาดเชิงสัมพันธภาพ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.