รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2000.42
Title ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบำบัดกับปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ในกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาและห้วยขวาง
Creator ปัทมาพร ยอดสันติ
Contributor ธเรศ ศรีสถิตย์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก ,กากตะกอนน้ำเสีย ,Sewage -- Purification -- Heavy metals removal ,Sewage sludge
ISBN 9743461671
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ปัทมาพร ยอดสันติ,ธเรศ ศรีสถิตย์. (2543) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบำบัดกับปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ในกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาและห้วยขวาง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปัทมาพร ยอดสันติ,ธเรศ ศรีสถิตย์. 2543. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบำบัดกับปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ในกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาและห้วยขวาง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปัทมาพร ยอดสันติ,ธเรศ ศรีสถิตย์. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบำบัดกับปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ในกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยาและห้วยขวาง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.