รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2000.41
Title การปรับปรุงระบบต้นทุนการผลิต การลดและควบคุมต้นทุน ในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง
Creator ประเสริฐ งามวิเศษชัยกุล
Contributor วันชัย ริจิรวนิช
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword ต้นทุนการผลิต ,อุตสาหกรรมกระจก -- การควบคุมต้นทุนการผลิต ,Cost ,Glass manufacture -- Cost control
ISBN 9743468935
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

ประเสริฐ งามวิเศษชัยกุล,วันชัย ริจิรวนิช. (2543) การปรับปรุงระบบต้นทุนการผลิต การลดและควบคุมต้นทุน ในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ประเสริฐ งามวิเศษชัยกุล,วันชัย ริจิรวนิช. 2543. การปรับปรุงระบบต้นทุนการผลิต การลดและควบคุมต้นทุน ในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ประเสริฐ งามวิเศษชัยกุล,วันชัย ริจิรวนิช. การปรับปรุงระบบต้นทุนการผลิต การลดและควบคุมต้นทุน ในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.