รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1999.201
Title การศึกษาการเพิ่มขอบเขตภาวะน่าสบายในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น
Creator วราภรณ์ กาญจนวิโรจน์
Contributor สุนทร บุญญาธิการ, วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2542
Keyword สถาปัตยกรรมกับภูมิอากาศ, Architecture and climate
ISBN 9743349324
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

วราภรณ์ กาญจนวิโรจน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2542) การศึกษาการเพิ่มขอบเขตภาวะน่าสบายในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วราภรณ์ กาญจนวิโรจน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2542. การศึกษาการเพิ่มขอบเขตภาวะน่าสบายในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วราภรณ์ กาญจนวิโรจน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาการเพิ่มขอบเขตภาวะน่าสบายในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.