รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1999.197
Title ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุช
Creator สมชาย เกิดแก่นแก้ว
Contributor บัณฑิต จุลาสัย
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2542
Keyword จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ข้าราชการ, การใช้ที่ดิน -- ไทย - อ่อนนุช (กรุงเทพฯ), ผังเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ, แผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ่อนนุช (กรุงเทพฯ)
Abstract จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการที่พักอาศัยให้กับข้าราชการสาย ค. และลูกจ้าง ที่มีความจำเป็นปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ภายในบริเวณอาคารจุฬานิวาส ปัจจุบันอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีแนวคิดจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อกิจการอื่น ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีที่ดินอยู่ที่ซอยอ่อนนุช เป็นที่ว่างยังมิได้ใช้ประโยชน์ จึงมีแนวคิดจะพัฒนาให้เป็นที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการสาย ค และลูกจ้าง การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยต่อไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้าราชการสาย ค และลูกจ้าง พักอาศัยในจุฬานิวาส จำนวน 165 คน หากจำเป็นต้องโยกย้ายออกจากจุฬานิวาส ผู้ที่พักอาศัยในจุฬานิวาสร้อยละ 67.1 ยังไม่มีการเตรียมการที่อยู่อาศัยในอนาคตของตนเอง จึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่ตั้งไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย เดินทางสะดวกภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และต้องการให้มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพร้อม ที่ดินของมหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุช ตั้งอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิท ประมาณ 900 เมตร สภาพโดยรอบเป็นย่านพักอาศัย มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ การเดินทางทางถนนมหาวิทยาลัยสะดวก และยังอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และสถานีรถไฟฟ้า BTS พื้นที่ด้านหน้ามีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และสภาพโดยรวมมีความเหมาะสมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย การก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการสาย ค. และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หากอ้างอิงมาตรฐานการเคหะแห่งชาติ จะมีขนาดพื้นที่ 34 ตารางเมตร ต่อหน่วย ต่อครอบครัว ประมาณการค่าก่อสร้างต่อหน่วยในปัจจุบัน คือ 340,000 บาท ข้อกำหนดด้านผังเมืองของกรุงเทพมหานครสามารถสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร หรือ 8 ชั้น ดังนั้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้ที่โยกย้ายจากจุฬานิวาสจำนวน 165 หนว่ย จึงต้องใช้งบประมาณ 54 ล้านบาท ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีปัญหาด้านงบประมาณการลงทุน การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาแนวทางการลงทุนอื่น คือ 1) มหาวิทยาลัยสามารถให้เอกชนเช่าที่ดินส่วนหน้าจำนวน 3 ไร่ จะได้ผลตอบแทนประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อนำไปสมทบกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 2) มหาวิทยาลัยสามารถให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยประมาณ 800 หน่วย และอาคารพาณิชย์ เนื่องจากบริเวณโดยรอบปัจจุบันเป็นย่านพาณิชย์ ชุมชนพักอาศัยอยู่แล้ว โดยจะได้รับผลตอบแทนมากกว่า 54 ล้านบาท ซึ่งจากการศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการสาย ค. และลูกจ้างของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พบว่ามีผู้ต้องการที่อยู่อาศัยมากถึงร้อยละ 64.8 หรือ จำนวน 433 คน ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ การศึกษาครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ซอยอ่อนนุช คือเป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่พักอาศัยในจุฬานิวาส และข้าราชการสาย ค. และลูกจ้างมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ที่ดินซอยอ่อนนุชมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการอยู่อาศัย มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพร้อม การเดินทางสะดวกทั้งทางถนน โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS แนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยและการลงทุนมีหลายรูปแบบ
ISBN 9743333363
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9

บรรณานุกรม

สมชาย เกิดแก่นแก้ว,บัณฑิต จุลาสัย. (2542) ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สมชาย เกิดแก่นแก้ว,บัณฑิต จุลาสัย. 2542. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุช. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สมชาย เกิดแก่นแก้ว,บัณฑิต จุลาสัย. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ซอยอ่อนนุช. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.