รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1998.47
Title แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21 /
Creator กนกวรรณ รุกขชาติ
Contributor Kanokwan Rugkhachat
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2541
Keyword การศึกษานอกระบบโรงเรียน, การศึกษาทางอาชีพ, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, หลักสูตร
ISBN 974-332-227-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กนกวรรณ รุกขชาติ และ Kanokwan Rugkhachat. (2541) แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21 /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
กนกวรรณ รุกขชาติ และ Kanokwan Rugkhachat. 2541. แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
กนกวรรณ รุกขชาติ และ Kanokwan Rugkhachat. แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในศตวรรษที่ 21 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.