รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1996.401
Title การตรวจพิจารณาโฆษณายาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /
Creator เยาวเรศ อุปมายันต์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2539
Keyword โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง, โฆษณาทางวิทยุ, โฆษณาทางโทรทัศน์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ISBN 974-635-948-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

เยาวเรศ อุปมายันต์. (2539) การตรวจพิจารณาโฆษณายาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
เยาวเรศ อุปมายันต์. 2539. การตรวจพิจารณาโฆษณายาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
เยาวเรศ อุปมายันต์. การตรวจพิจารณาโฆษณายาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.