รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1994.179
Title ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู /
Creator ก้องเกียรติ เชยชม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2537
Keyword ความพอใจในการทำงาน, ครูพลศึกษา
ISBN 974-584-817-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ก้องเกียรติ เชยชม. (2537) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ก้องเกียรติ เชยชม. 2537. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ก้องเกียรติ เชยชม. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์พลศึกษา ในสถาบันผลิตครู /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.