รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1988.74
Title การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8 /
Creator ปรียานุช ศรีทัน
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2531
Keyword ครูประถมศึกษา, การฝึกอบรม
ISBN 974-568-534-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ปรียานุช ศรีทัน. (2531) การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8 /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ปรียานุช ศรีทัน. 2531. การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ปรียานุช ศรีทัน. การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.