รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1988.109
Title การแยกให้บริสุทธิ์ และตรวจสอบของโบรมิเลนจากต้นสับปะรด
Creator นิตยา ว่องนราธิวัฒน์
Contributor วินิจ ชำวิวรรธน์, สัณห์ พชิยยกุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2531
Keyword โบรมิลิน, สับปะรด, Bromelin, Pineapple
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6

บรรณานุกรม

นิตยา ว่องนราธิวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2531) การแยกให้บริสุทธิ์ และตรวจสอบของโบรมิเลนจากต้นสับปะรด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
นิตยา ว่องนราธิวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2531. การแยกให้บริสุทธิ์ และตรวจสอบของโบรมิเลนจากต้นสับปะรด. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
นิตยา ว่องนราธิวัฒน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การแยกให้บริสุทธิ์ และตรวจสอบของโบรมิเลนจากต้นสับปะรด. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.