รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1986.88
Title Microbial production of cholesterol-gallstone solubilizers from lithocholic acid
Creator Songsri Kulprecha
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 1986
Keyword Cholesterol, Microbial biotechnology, โคเลสเตอรอล, เทคโนโลยีชีวภาพจุลชีพ
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Songsri Kulprecha. (1986) Microbial production of cholesterol-gallstone solubilizers from lithocholic acid. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
Songsri Kulprecha. 1986. Microbial production of cholesterol-gallstone solubilizers from lithocholic acid. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
Songsri Kulprecha. Microbial production of cholesterol-gallstone solubilizers from lithocholic acid. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1986. Print.