รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1984.35
Title Locally factorizable transformation semigroups
Creator Prakit Jampachon
Contributor Yupaporn Kemprasit
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 1984
Keyword Semigroups, Mathematical models, เซมิกรุป, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Prakit Jampachon และ Yupaporn Kemprasit. (1984) Locally factorizable transformation semigroups. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
Prakit Jampachon และ Yupaporn Kemprasit. 1984. Locally factorizable transformation semigroups. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
Prakit Jampachon และ Yupaporn Kemprasit. Locally factorizable transformation semigroups. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1984. Print.