รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1984.32
Title ความต้องการกำลังคนในธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย
Creator ปิ่นประภา อัศวโชค
Contributor สุธรรม จิตรานุเคราะห์, จินตนา บุญบงการ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2527
Keyword พาณิชยนาวี, เรือพาณิชย์ -- ไทย, ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
ISBN 9745630993
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ปิ่นประภา อัศวโชค และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2527) ความต้องการกำลังคนในธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปิ่นประภา อัศวโชค และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2527. ความต้องการกำลังคนในธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปิ่นประภา อัศวโชค และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความต้องการกำลังคนในธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.