รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1984.23
Title บุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
Creator สุจินตนา ศรีประเสริฐ
Contributor วิมลศิริ ชำนาญเวช
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2527
Keyword บุตรบุญธรรม ,กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บุตรบุญธรรม ,Adopted children ,Civil and commercial law -- Adopted children
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9

บรรณานุกรม

สุจินตนา ศรีประเสริฐ,วิมลศิริ ชำนาญเวช. (2527) บุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สุจินตนา ศรีประเสริฐ,วิมลศิริ ชำนาญเวช. 2527. บุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สุจินตนา ศรีประเสริฐ,วิมลศิริ ชำนาญเวช. บุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.