รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1984.21
Title การกำหนดงานการสร้างอากาศยานขนาดเบา
Creator สุรศักดิ์ มังสิงห์
Contributor 1. วิจิตร ตัณฑสุทธิ์
2. ปรีชา วรรณภูมิ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2527
Keyword เครื่องบิน -- การออกแบบและการสร้าง ,การบิน -- ไทย ,Airplanes -- Design and construction ,Aeronautics -- Thailand
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

สุรศักดิ์ มังสิงห์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2527) การกำหนดงานการสร้างอากาศยานขนาดเบา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สุรศักดิ์ มังสิงห์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2527. การกำหนดงานการสร้างอากาศยานขนาดเบา. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สุรศักดิ์ มังสิงห์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การกำหนดงานการสร้างอากาศยานขนาดเบา. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.