รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1984.20
Title ความต้องการการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9
Creator สนิท วงศ์แสงตา
Contributor ยุพิน พิพิธกูล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2527
Keyword การนิเทศการศึกษา ,ครูคณิตศาสตร์ ,Supervised study ,Mathematics teachers
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

สนิท วงศ์แสงตา,ยุพิน พิพิธกูล. (2527) ความต้องการการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สนิท วงศ์แสงตา,ยุพิน พิพิธกูล. 2527. ความต้องการการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สนิท วงศ์แสงตา,ยุพิน พิพิธกูล. ความต้องการการนิเทศการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.