รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.9
Title วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
Creator สุนทรี ดวงทิพย์
Contributor จารุณี กองพลพรหม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword วรรณกรรมพื้นบ้าน ,นิทานพื้นเมืองไทย ,Folk literature ,Folk literature, Thai ,กำแพงเพชร -- อำเภอพรานกระต่าย Kamphaeng Phet -- Amphoe Phran Kratai
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

สุนทรี ดวงทิพย์,จารุณี กองพลพรหม. (2525) วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สุนทรี ดวงทิพย์,จารุณี กองพลพรหม. 2525. วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สุนทรี ดวงทิพย์,จารุณี กองพลพรหม. วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.