รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.8
Title การศึกษาเตาเผาชนิดห้องปฏิกิริยาสองห้อง
Creator นิติยา จุธากรณ์
Contributor เพียรพรรค ทัศคร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword เตา ,การคำนวณ ,Stoves
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

นิติยา จุธากรณ์,เพียรพรรค ทัศคร. (2525) การศึกษาเตาเผาชนิดห้องปฏิกิริยาสองห้อง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
นิติยา จุธากรณ์,เพียรพรรค ทัศคร. 2525. การศึกษาเตาเผาชนิดห้องปฏิกิริยาสองห้อง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
นิติยา จุธากรณ์,เพียรพรรค ทัศคร. การศึกษาเตาเผาชนิดห้องปฏิกิริยาสองห้อง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.