รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.7
Title ระบบขนส่งมวลชนแบบ "ต้องการ-สนองตอบ" สำหรับเคหะชุมชน
Creator วีรวัฒน์ อำพนนวรัตน์
Contributor ครรชิต ผิวนวล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword การขนส่ง ,การขนส่งมวลชน ,การขนส่งมวลชน -- วิจัย ,Transportation ,Local transit ,Local transit -- Research
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

วีรวัฒน์ อำพนนวรัตน์,ครรชิต ผิวนวล. (2525) ระบบขนส่งมวลชนแบบ "ต้องการ-สนองตอบ" สำหรับเคหะชุมชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วีรวัฒน์ อำพนนวรัตน์,ครรชิต ผิวนวล. 2525. ระบบขนส่งมวลชนแบบ "ต้องการ-สนองตอบ" สำหรับเคหะชุมชน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วีรวัฒน์ อำพนนวรัตน์,ครรชิต ผิวนวล. ระบบขนส่งมวลชนแบบ "ต้องการ-สนองตอบ" สำหรับเคหะชุมชน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.