รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.6
Title เทคนิคการวิเคราะห์สารประเภทฝิ่นในสารตัวอย่างจากร่างกาย และผลิตภัณฑ์จากพืช
Creator 1. พรพิมล กองทิพย์
2. วราพรรณ ด่านอุตรา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword มอร์ฟีน -- การวิเคราะห์ ,ฝิ่น-- การวิเคราะห์ ,ยาเสพติด ,Morphine -- Analysis ,Opium -- Analysis ,Narcotics
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

พรพิมล กองทิพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2525) เทคนิคการวิเคราะห์สารประเภทฝิ่นในสารตัวอย่างจากร่างกาย และผลิตภัณฑ์จากพืช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
พรพิมล กองทิพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2525. เทคนิคการวิเคราะห์สารประเภทฝิ่นในสารตัวอย่างจากร่างกาย และผลิตภัณฑ์จากพืช. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
พรพิมล กองทิพย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. เทคนิคการวิเคราะห์สารประเภทฝิ่นในสารตัวอย่างจากร่างกาย และผลิตภัณฑ์จากพืช. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.