รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.4
Title การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง
Creator 1. โสภาพรรณ ลุลิตานนท์
2. เมธินี วณิกกุล
Contributor ขนิษฐา กอวัฒนา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword การประปานครหลวง -- การเงิน ,การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ,Metropolitan water works authority -- Finance ,Finance -- Law and legislation
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9

บรรณานุกรม

โสภาพรรณ ลุลิตานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2525) การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
โสภาพรรณ ลุลิตานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2525. การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
โสภาพรรณ ลุลิตานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการเงินทุนของการประปานครหลวง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.