รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.24
Title การสกัดน้ำมันจากข้าวโพดที่ปลูกในประเทศ
Creator ดวงแข วิเศษพจนกิจ
Contributor สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ, พันธิพา จันทวัฒน์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword น้ำมันข้าวโพด, การสกัดด้วยสารตัวทำละลาย, Corn oil, Solvent extraction
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9

บรรณานุกรม

ดวงแข วิเศษพจนกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2525) การสกัดน้ำมันจากข้าวโพดที่ปลูกในประเทศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ดวงแข วิเศษพจนกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2525. การสกัดน้ำมันจากข้าวโพดที่ปลูกในประเทศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ดวงแข วิเศษพจนกิจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การสกัดน้ำมันจากข้าวโพดที่ปลูกในประเทศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.