รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.22
Title พาราสิตโคพีพอดจากปลาทะเลบางชนิดในอ่าวไทย
Creator เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Publication Year 2525
Keyword สัตว์ -- การจำแนก, ปลาทะเล, อ่าวไทย, Animals -- Classification, Marine fishes, Thailand, Gulf of
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์. (2525) พาราสิตโคพีพอดจากปลาทะเลบางชนิดในอ่าวไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ม.ป.ท.
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์. 2525. พาราสิตโคพีพอดจากปลาทะเลบางชนิดในอ่าวไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์. พาราสิตโคพีพอดจากปลาทะเลบางชนิดในอ่าวไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525. Print.