รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.20
Title แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Creator จิระ จิตรกร
Contributor ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword การฟื้นฟูเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ, ผังเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ, การใช้ที่ดินในเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ, บางรัก (กรุงเทพฯ), Urban renewal -- Thailand -- Bangkok, City planning -- Thailand -- Bangkok, Land use, Urban -- Thailand -- Bangkok, Bangrak (Bangkok)
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

จิระ จิตรกร,ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ. (2525) แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
จิระ จิตรกร,ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ. 2525. แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
จิระ จิตรกร,ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ. แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.