รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.16
Title การจัดการสารสนเทศสำหรับตู้รถสินค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Creator คณิต ไข่มุกด์
Contributor สวัสดิ์ แสงบางปลา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword ระบบคอมพิวเตอร์ ,การขนส่ง ,รถไฟ -- ตู้สินค้า ,Computer systems ,Transportation ,Railroads trains -- Freight-cars
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6

บรรณานุกรม

คณิต ไข่มุกด์,สวัสดิ์ แสงบางปลา. (2525) การจัดการสารสนเทศสำหรับตู้รถสินค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
คณิต ไข่มุกด์,สวัสดิ์ แสงบางปลา. 2525. การจัดการสารสนเทศสำหรับตู้รถสินค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
คณิต ไข่มุกด์,สวัสดิ์ แสงบางปลา. การจัดการสารสนเทศสำหรับตู้รถสินค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.