รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.15
Title การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตอะไหล่เครื่องทอผ้า ในประเทศไทย
Creator สมบัติ โลหะศรี
Contributor 1. สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
2. เถลิง จารุจินดา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword อุตสาหกรรมสิ่งทอ ,อะไหล่ ,ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ,เครื่องทอผ้า ,Textile industry ,Spare parts ,Machine parts ,Looms
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9

บรรณานุกรม

สมบัติ โลหะศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2525) การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตอะไหล่เครื่องทอผ้า ในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สมบัติ โลหะศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2525. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตอะไหล่เครื่องทอผ้า ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สมบัติ โลหะศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตอะไหล่เครื่องทอผ้า ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.