รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.14
Title บริโภคนิสัยในระยะตั้งครรภ์ของมารดาในภาคเหนือของประเทศไทย
Creator วรรษา โชติธนานันท์
Contributor จินตนา ยูนิพันธุ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword มารดาและทารก ,ครรภ์ -- แง่โภชนาการ ,บริโภคนิสัย ,Mother and infant ,Pregnancy -- Nutritional aspects ,Food habits
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

วรรษา โชติธนานันท์,จินตนา ยูนิพันธุ์. (2525) บริโภคนิสัยในระยะตั้งครรภ์ของมารดาในภาคเหนือของประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วรรษา โชติธนานันท์,จินตนา ยูนิพันธุ์. 2525. บริโภคนิสัยในระยะตั้งครรภ์ของมารดาในภาคเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วรรษา โชติธนานันท์,จินตนา ยูนิพันธุ์. บริโภคนิสัยในระยะตั้งครรภ์ของมารดาในภาคเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.