รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.13
Title ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสรรงบประมาณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Creator วันพร เหลืองอาภาพงศ์
Contributor สมชาย ทยานยง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword งบประมาณ ,ระบบคอมพิวเตอร์ ,การออกแบบระบบ ,Budget ,Computer systems ,System design
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

วันพร เหลืองอาภาพงศ์,สมชาย ทยานยง. (2525) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสรรงบประมาณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วันพร เหลืองอาภาพงศ์,สมชาย ทยานยง. 2525. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสรรงบประมาณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วันพร เหลืองอาภาพงศ์,สมชาย ทยานยง. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสรรงบประมาณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.