รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1982.12
Title การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด:การวิเคราะห์เชิงการบริหารการพัฒนา
Creator จีระ ประทีป
Contributor พนม ทินกร ณ อยุธยา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2525
Keyword งบประมาณจังหวัด ,การบริหารการพัฒนา ,Local budgets ,Development administration
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

จีระ ประทีป,พนม ทินกร ณ อยุธยา. (2525) การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด:การวิเคราะห์เชิงการบริหารการพัฒนา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
จีระ ประทีป,พนม ทินกร ณ อยุธยา. 2525. การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด:การวิเคราะห์เชิงการบริหารการพัฒนา. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
จีระ ประทีป,พนม ทินกร ณ อยุธยา. การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด:การวิเคราะห์เชิงการบริหารการพัฒนา. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.