รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1981.9
Title การศึกษาการผลิตเอทานอลจากน้ำสับปะรดโดยเครื่องหมักแบบคอลัมน์
Creator วิชาพงษ์ หาญเบญจพงศ์
Contributor วิชา วนดุงค์วรรณ, สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2524
Keyword เอทานอล, กรรมวิธีการผลิต, การหมัก, Ethanol, Manufacturing processes, Fermentation
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9

บรรณานุกรม

วิชาพงษ์ หาญเบญจพงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2524) การศึกษาการผลิตเอทานอลจากน้ำสับปะรดโดยเครื่องหมักแบบคอลัมน์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วิชาพงษ์ หาญเบญจพงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2524. การศึกษาการผลิตเอทานอลจากน้ำสับปะรดโดยเครื่องหมักแบบคอลัมน์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วิชาพงษ์ หาญเบญจพงศ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาการผลิตเอทานอลจากน้ำสับปะรดโดยเครื่องหมักแบบคอลัมน์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.